Học Phật Vấn Đáp

HỌC PHẬT VẤN ĐÁP
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA CÁC ĐỒNG TU
Tâm Hướng Phật/St!

Có 25 câu hỏi, lần lượt như sau:

Câu hỏi thứ nhất:
Đệ tử thường được chúng sanh trong tam ác đạo thỉnh cầu siêu độ, có một số tự báo họ tên, còn thỉnh cầu con tụng Kinh Địa Tạng hoặc Kinh Vô Lượng Thọ để hồi hướng. Sau khi họ nhận được lợi ích thì con có cảm ứng, biết họ có người đi đến cõi trời, có người đi đến thế giới Cực Lạc. Không biết việc này có chính xác, có đáng tin không?
xem giải đáp

Câu hỏi thứ hai:
Khi tụng kinh niệm Phật, không tự chủ được mà sanh khởi ác niệm, không cách gì tự khống chế, cảm thấy rất khổ sở. Phải nên làm như thế nào?
xem giải đáp

Câu hỏi thứ ba:
Có đệ tử mới học Phật, làm nghề làm tóc. Họ có hai câu hỏi, thứ nhất, muốn phát tâm lưu thông kinh điển, đĩa giảng kinh và pháp bảo để ở lối vào tiệm làm tóc. Xin hỏi như vậy có như pháp không?
xem giải đáp

Câu hỏi thứ tư:
Đối diện với hiện tượng xã hội hỗn loạn trên thế giới, có một số thanh niên có học vị cao phát tâm theo công tác hoằng pháp lợi sanh, nhưng gặp người khuyên bảo trước hết nên làm việc kiếm tiền cúng dường cho cha mẹ để báo ân. Xin hỏi nên lựa chọn như thế nào?
xem giải đáp

Câu hỏi thứ năm:
Hiện nay kinh tế trên khắp thế giới không tốt, đời sống nhân dân càng ngày càng khổ. Làm sao để giúp đỡ mọi người sớm ngày thoát khỏi cảnh khổ, không vì vấn đề kinh tế mà dẫn đến vấn đề xã hội như ly hôn chẳng hạn?
xem giải đáp

Câu hỏi thứ tám:
“Ly hôn” có phải là định sẵn trong số mệnh không?
xem giải đáp

Leave a Comment