Học Phật Vấn Đáp: Câu hỏi thứ ba

Đệ tử mới học Phật, làm nghề làm tóc. Họ có hai câu hỏi, thứ nhất, muốn phát tâm lưu thông kinh điển, đĩa giảng kinh và pháp bảo để ở lối vào tiệm làm tóc. Xin hỏi như vậy có như pháp không?

Giải đáp:

Có thể, bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể giới thiệu Phật pháp cho khách hàng, giới thiệu cho chúng sanh có duyên, đều là việc tốt. Có duyên chính là họ hoan hỉ tiếp nhận, đó chính là chúng sanh có duyên.

Câu hỏi tiếp theo:

Câu hỏi thứ hai, có một số khách hàng không tin Phật, con đem sách Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký giới thiệu cho từng người một, cũng có người thật sự có được lợi ích mà phát tâm niệm Phật học Phật. Nhưng có đồng tu nói sách đó nói không đúng sự thật, lưu thông sẽ tạo nghiệp. Xin lão Pháp sư khai thị.

Giải đáp:

Sách Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký đúng thật là có vấn đề, chúng ta giới thiệu cho người khác học Phật thì tốt nhất phải giới thiệu chánh pháp. Tốt nhất là không giới thiệu sách này, không để những thứ này ở quầy lưu thông sách của mình. Nếu muốn giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc thì những sách giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng rất nhiều. Hiện nay trong xã hội này, nói giáo dục nhân quả là quan trọng hơn bất cứ điều gì, như sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Gần đây, có sách Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký là những sách vô cùng tốt, có thể giới thiệu những sách này cho mọi người xem thì nhất định là có lợi ích. Nói về Phật pháp thì có sách Nhận Thức Phật Giáo mà trước đây chúng tôi đã giảng, cuốn sách nhỏ này hình như được lưu thông rất rộng, đối với người chưa học Phật thì vô cùng thích hợp.

Leave a Comment