Học Phật Vấn Đáp: Câu thứ nhất

Đệ tử thường được chúng sanh trong tam ác đạo thỉnh cầu siêu độ, có một số tự báo họ tên, còn thỉnh cầu con tụng Kinh Địa Tạng hoặc Kinh Vô Lượng Thọ để hồi hướng. Sau khi họ nhận được lợi ích thì con có cảm ứng, biết họ có người đi đến cõi trời, có người đi đến thế giới Cực Lạc. Không biết việc này có chính xác, có đáng tin không?

Đây là những chúng sanh có duyên với bạn, những chúng sanh này đã đến cầu bạn siêu độ, bạn phải thật chân thành làm cho họ.

Khi tụng kinh thì không được có tạp niệm, giống như công phu niệm Phật, không nghi hoặc, không xen tạp, nghiêm túc niệm cho họ, hồi hướng cho họ. Những chúng sanh này sẽ có thể có được lợi ích, lợi ích lớn hay nhỏ thì liên quan đến thiện căn phước đức mà chính họ đã tu trong đời quá khứ. Họ có thiện căn sâu dày thì thật sự có việc sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuy nhiên việc này rất hiếm có. Đại đa số đều được nâng cao cảnh giới của chính mình lên một, hai cấp, ví dụ như ngạ quỷ có thể nâng một cấp là cõi súc sanh, nâng lên hai cấp là đến cõi người. Có tình hình như vậy, phải nghiêm túc làm cho họ.

Leave a Comment