Đừng cố chạy theo hạnh phúc, nó sẽ tự đến…

Nếu phải cố gắng để tỏ ra bình tĩnh, bạn sẽ chẳng bao giờ bình tĩnh. Nếu bạn phải cố gắng để trở nên hạnh phúc, bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc . Có lẽ ngày nay chuyện chỉ là người ta đang cố gắng quá mức mà thôi.

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin