Học Phật Vấn Đáp: Câu hỏi thứ hai

Khi tụng kinh niệm Phật, không tự chủ được mà sanh khởi ác niệm, không cách gì tự khống chế, cảm thấy rất khổ sở. Phải nên làm như thế nào?

Giải đáp:

Đây là do tập khí nghiệp chướng hiện tiền, đây là một loại, còn có một loại khác là do oan gia trái chủ đến làm chướng ngại bạn. Khi tụng kinh niệm Phật nếu gặp phải tình hình này, nếu ý niệm bất thiện quá nhiều, quá tạp thì bạn có thể tạm ngừng tụng kinh niệm Phật. Bạn hãy lạy Phật, lạy một trăm, hai trăm lạy thì tâm liền an ổn trở lại.

Leave a Comment