Học Phật Vấn Đáp: Câu hỏi thứ chín

Trong Ngũ Thời Giáo, cảnh giới của “Hoa Nghiêm” với “Pháp Hoa”, “Niết Bàn” là ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

 

Học Phật Vấn Đáp: Câu hỏi thứ năm

Hiện nay kinh tế trên khắp thế giới không tốt, đời sống nhân dân càng ngày càng khổ. Làm sao để giúp đỡ mọi người sớm ngày thoát khỏi cảnh khổ, không vì vấn đề kinh tế mà dẫn đến vấn đề xã hội như ly hôn chẳng hạn?

Học Phật Vấn Đáp: Câu hỏi thứ tư

Đối diện với hiện tượng xã hội hỗn loạn trên thế giới, có một số thanh niên có học vị cao phát tâm theo công tác hoằng pháp lợi sanh, nhưng gặp người khuyên bảo trước hết nên làm việc kiếm tiền cúng dường cho cha mẹ để báo ân. Xin hỏi nên lựa chọn ... [xem thêm]

Học Phật Vấn Đáp: Câu hỏi thứ ba

Đệ tử mới học Phật, làm nghề làm tóc. Họ có hai câu hỏi, thứ nhất, muốn phát tâm lưu thông kinh điển, đĩa giảng kinh và pháp bảo để ở lối vào tiệm làm tóc. Xin hỏi như vậy có như pháp không?

Học Phật Vấn Đáp: Câu hỏi thứ hai

Khi tụng kinh niệm Phật, không tự chủ được mà sanh khởi ác niệm, không cách gì tự khống chế, cảm thấy rất khổ sở. Phải nên làm như thế nào?

Học Phật Vấn Đáp: Câu thứ nhất

Đệ tử thường được chúng sanh trong tam ác đạo thỉnh cầu siêu độ, có một số tự báo họ tên, còn thỉnh cầu con tụng Kinh Địa Tạng hoặc Kinh Vô Lượng Thọ để hồi hướng. Sau khi họ nhận được lợi ích thì con có cảm ứng, biết họ có người đi đến ... [xem thêm]