Học Phật Vấn Đáp: Câu hỏi thứ tám

“Ly hôn” có phải là định sẵn trong số mệnh không?

Giải đáp:

Hiện nay ly hôn quá nhiều, mỗi ngày không biết bao nhiêu người, lẽ nào đều là định sẵn trong số mệnh cả ư? Số mệnh của bạn tại sao lại tệ đến như vậy?

Số mệnh không quan trọng, quan trọng là gì? Hai bên không thể chung sống, đây là việc quan trọng. Người xưa đã từng có “cửu đại đồng đường” (chín đời sống chung một nhà), bạn liền hiểu gia tộc đó lớn đến cỡ nào. Chín đời tổng cộng có hai, ba trăm người, tại sao có thể chung sống hòa mục? Vì mọi người đều tuân thủ gia quy, gia giáo, mọi người đều thông cảm nhau, đều có thể nhẫn nhục, “hết thảy pháp đắc thành do nhẫn”. Nhìn thấy trẻ nhỏ có chút sai lầm, bạn không thể nhẫn được, vậy thì gia đình bạn nhất định sẽ tan vỡ. Một khi gia đình tan vỡ sẽ ảnh hưởng đến thân tâm của mình vô cùng nghiêm trọng, rất khó bù đắp. Nếu bạn còn có cha mẹ, còn có con cái thì tội nghiệp đã tạo đó lại càng sâu. Điều này bạn phải biết, phải chịu trách nhiệm, hậu quả chắc chắn không tốt.

Biết tỷ lệ ly hôn cao như vậy thì khi kết hôn phải vô cùng thận trọng. Thời xưa, mặc dù nghe theo lời cha mẹ, theo lời mai mối, nhưng tuyệt đại đa số đều có thể sống đến đầu bạc răng long, đời sống gia đình đều rất mỹ mãn. Nguyên nhân là sự kết hợp của họ không phải là cảm tình. Bản thân người trẻ tuổi bị rung động nhất thời, cha mẹ lựa chọn cho bạn thì không như vậy, tuổi tác của họ lớn hơn bạn, họ có kinh nghiệm, cha mẹ đều mong con cái cả đời sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Tự bạn tìm đối tượng thì cha mẹ không có trách nhiệm, hậu quả tự bạn phải chịu. Cho nên, bạn tỉ mỉ mà suy nghĩ, sự lựa chọn của người lớn tuổi thường chính xác hơn so với người trẻ tuổi. Nhưng người hiện nay muốn đòi nhân quyền, muốn đòi tự do, nhân quyền và tự do đã hại người trẻ tuổi đến khốn đốn, cũng làm hại xã hội, làm hại cả chúng sanh, điều này không thể không biết.

Cho nên, kính khuyên người trẻ tuổi đọc nhiều sách Thánh Hiền, ít nhất phải đọc thuộc Đệ Tử Quy. Mặc dù Đệ Tử Quy rất đơn giản nhưng đó là cương lĩnh làm người, y theo Đệ Tử Quy mà tu học thì cuộc đời sẽ luôn luôn hạnh phúc.

Leave a Comment