Học Phật Vấn Đáp: Câu hỏi thứ tư

Đối diện với hiện tượng xã hội hỗn loạn trên thế giới, có một số thanh niên có học vị cao phát tâm theo công tác hoằng pháp lợi sanh, nhưng gặp người khuyên bảo trước hết nên làm việc kiếm tiền cúng dường cho cha mẹ để báo ân. Xin hỏi nên lựa chọn như thế nào?

Giải đáp:

Cúng dường cho cha mẹ là việc lớn đầu tiên của đời người, cho dù bạn phát tâm làm công tác hoằng pháp lợi sanh thì cũng phải chăm sóc đến đời sống của cha mẹ bạn. Nếu gia đình giàu có, bạn đi theo công việc này, không cần phải kiếm tiền nuôi gia đình, vậy thì được. Nếu đời sống của cha mẹ trông chờ vào bạn thì bạn phải chăm sóc họ, nếu bạn không chăm sóc họ, vậy thì sai rồi, điều này không thể không biết.

Leave a Comment