step by step

Cách tiếp cận khoa học để thay đổi cuộc sống của bạn

Một ngành khoa học tiết lộ cách làm thế nào để thay đổi lâu dài trở thành hiện thực.

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin