Học Phật Vấn Đáp

Quán Thế Âm Bồ Tát cứu giúp chúng sanh gặp nạn nguy cấp hoảng sợ có trái với nhân quả tương ứng mà chúng sanh tự làm tự chịu không?

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin