Văn dĩ tải đạo

Các vị lãnh tụ của phong trào cổ văn vào giữa thời nhà Đường như Hàn Dũ, v.v. đã đưa ra quan điểm “văn dĩ minh đạo”, cho rằng ý chính của một bài văn nên phù hợp và nêu cao các bộ kinh điển của bậc thánh nhân. Nhà Lý học thời Tống Chu Đôn Di đã phát triển thêm “văn dĩ minh đạo” thành “văn dĩ tải đạo (lấy văn học để nâng đỡ cái đạo)”, đề xuất văn học giống như là “chiếc xe”, “đạo” tức là những mặt hàng được chở trên xe, văn học là biện pháp và công cụ để truyền bá cái “đạo” của Nho gia. Quan niệm này nhấn mạnh chức năng xã hội của văn học, chỉ rõ tác phẩm văn học nên có nội dung cụ thể, phong phú và có nội dung tư tưởng đúng đắn.

Leave a Comment