Hải quân SEALs có độ dẻo dai tinh thần phi thường.

Nhận Thức

Việc mà người có sức mạnh tinh thần không làm

Sức mạnh tinh thần thường không hiện hữu trong những gì bạn đã làm. Nó được thể hiện qua những việc bạn không làm.

KEEP READING
"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin