Phòng vi đỗ tiệm

“Phòng vi đỗ tiệm (ngăn chặn sai lầm từ đầu)” có xuất xứ từ Hậu Hán thư, ý chỉ giải quyết sai lầm và vấn đề ngay ở trạng thái manh nha, với nghĩa bóng là bất kể sự vật nào cũng có một quá trình từ ẩn đến hiện, từ bé đến lớn, trong quá trình này còn có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền khác, nếu không làm tốt công tác phòng ngừa trước những tai hoạ ngầm và vấn đề, kịp thời che lấp những sơ hở thì có thể phải trả giá gấp đôi, thậm chí là dẫn đến tai hại mang tính toàn cục. Quan niệm này đòi hỏi người ta nhận thức sâu sắc và nắm bắt chuẩn xác quy luật diễn biến nội tại của sự vật.

Leave a Comment