Kiến vi tri trứ

“Kiến vi tri trứ (thấy mầm biết cây)” có xuất xứ từ Hàn Phi Tử, ý chỉ cần phát hiện những manh mối nhỏ nhặt thì có thể biết được xu thế diễn biến hoặc trạng thái tổng thể của sự vật. “Vi” tức là ẩn mật, nhỏ nhặt, không rõ rệt, chỉ sự vật vẫn đang ở trong trạng thái tiềm ẩn mà không dễ bị phát hiện; “trứ” tức là nổi bật, rõ rệt, chỉ bản chất của sự vật đã được hiện ra rõ ràng, đầy đủ hoặc sự phát triển của sự vật đã ở trong trạng thái phát triển đầy đủ. Quan niệm này chỉ rõ rằng bất cứ làm việc gì thì cũng phải nhận thức sâu sắc, nắm bắt chuẩn xác quy luật diễn biến nội tại của sự vật, vừa phải xuất phát từ toàn cục, vừa phải quan tâm đến những chỗ nhỏ nhặt, phòng ngừa trước những vấn đề có thể xuất hiện.

Leave a Comment