Công sùng duy chí, nghiệp quảng duy cần

“Công sùng duy chí, nghiệp quảng duy cần (công trạng hiển hách duy chỉ dựa vào chí hướng, sự nghiệp rộng lớn duy chỉ dựa vào sự chuyên cần)” có xuất xứ từ Thượng thư, với đại ý là muốn lập nên công trạng hiển hách thì phải dựa vào chí hướng cao xa và lớn lao; muốn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại thì phải làm việc cần cù. Bất kể là một quốc gia muốn thực hiện, hay là một cá nhân muốn làm nên sự nghiệp thì đều cần phải có đầy đủ hai điều kiện, một là lập chí, hai là chuyên cần. Lập chí là tiền đề, chuyên cần là sự bảo đảm, không có chí hướng thì sẽ không đủ để đi xa, không có sự chuyên cần thì sẽ khó làm nên sự nghiệp.

Leave a Comment