Công sinh minh, liêm sinh uy

“Công sinh minh, liêm sinh uy (công chính sẽ trong sạch, liêm khiết sẽ uy nghiêm)” có xuất xứ từ Quan châm, có nghĩa là xử lý công việc một cách ngay thẳng, công bằng thì mới có thể xét kỹ cái phải trái, làm người thanh liêm thì mới có thể tạo dựng nên uy tín và danh tiếng.

Leave a Comment