Vô dục tắc cương

“Vô dục tắc cương (không có dục vọng thì cương nghị bất khuất)” bắt nguồn từ sự đánh giá của Khổng Tử đối với học trò của ông trong Luận Ngữ: “Khổng Tử nói:‘Ta chưa từng thấy người có tính tình cương nghị.’. Một người có dục vọng thì sẽ khó có được tính tình kiên cường mạnh mẽ. “Dục” ở đây là chỉ các ham muốn cá nhân và lòng tham; “cương” tức là ngay thẳng, chính trực.

Leave a Comment