Vật chi bất tề, vật chi tình dã

“Vật chi bất tề, vật chi tình dã (sự vật không đều nhau, là cái lẽ của sự vật)” có xuất xứ từ Mạnh Tử, ý chỉ sự vật có khác biệt rất lớn, đây là tình hình khách quan và quy luật tự nhiên. Quan niệm này nhấn mạnh tính khác biệt của sự vật, nói với người ta rằng không cần coi sự khác biệt là cái khác thường, mà nên lấy sự khác biệt làm sự bổ sung để cho mình lấy dài bù ngắn.

Leave a Comment