Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại, đạo tịnh hành nhi bất tương bội

“Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại, đạo tịnh hành nhi bất tương bội (vạn vật cùng lúc sinh trưởng mà không làm hại nhau, các đạo đồng thời thi hành mà không trái nhau)” có xuất xứ từ Trung dung, quan niệm này đã trình bày rõ ràng phương thức nhận thức thế giới cơ bản của người xưa, đó chính là vạn vật đua nhau sinh trưởng mà không làm hại nhau; nhật nguyệt vận hành, bốn mùa thay nhau đều có quy luật của riêng mình mà không xung đột với nhau.

Leave a Comment