Tứ hải chi nội giai huynh đệ

“Tứ hải chi nội giai huynh đệ (người trong bốn biển đều là anh em cả)” có xuất xứ từ Luận ngữ, có nghĩa là tất cả mọi người trong thiên hạ đều thân nhau như anh em. “Tứ hải (bốn biển)” tức là Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải và Bắc Hải, người xưa cho rằng trời tròn đất vuông. “Tứ hải chi nội (trong bốn biển)” là chỉ không gian sinh sống của loài người mà thời ấy đã biết, “tứ hải chi nội giai huynh đệ” đã thể hiện rõ tấm lòng rộng lớn làm phúc cho thiên hạ và tinh thần nhân văn nhân ái hữu nghị của người xưa.

Leave a Comment