Tích thiện thành đức

“Tích thiện thành đức (tích luỹ những việc thiện nhỏ thành đạo đức cao thượng)” có xuất xứ từ Tuân Tử, có nghĩa là thường xuyên làm việc tốt, luôn tích luỹ những việc thiện nhỏ thành đạo đức cao thượng thì sẽ hình thành một phẩm chất đạo đức cao thượng.

Leave a Comment