Thượng thiện nhược thuỷ

“Thượng thiện nhược thuỷ (nước là thiện nhất)” có xuất xứ từ Đạo đức kinh, ý chỉ những đạo đức và hành động thiện lành nhất giống như tính nết của dòng nước, âm thầm nuôi dưỡng vạn vật trên đời mà không hề tranh giành với ai. Lão Tử đem tính nết mềm yếu của dòng nước so sánh với phẩm chất đạo đức mà một người cầm quyền chí thiện cần có. Người cầm quyền nên đối xử với trăm họ như dòng nước với vạn vật, nên giúp đỡ, hỗ trợ trăm họ chứ không tranh giành với họ, về sau thường được dùng để chỉ việc một người khi ứng xử với người khác và thế giới bên ngoài có thể hết lòng hết sức giúp đỡ người khác chứ không hề tranh giành danh lợi như dòng nước tưới đều vạn vật, hoặc là có phẩm cách kiên nhẫn, khiêm tốn

Leave a Comment