Thiên lý chi hành, thuỷ vu túc hạ

“Thiên lý chi hành, thuỷ vu túc hạ (hành trình ngàn dặm, bắt đầu từ bước chân)” có xuất xứ từ Đạo đức kinh, có nghĩa là cho dù hành trình xa ngàn dặm thì cũng phải được bắt đầu từ bước chân. Câu này thường được dùng để hình dung những việc lớn đều là được phát triển và diễn biến dần từ việc nhỏ, dù mục tiêu có lớn đến đâu thì cũng phải bắt đầu làm từ từng việc nhỏ và được thực hiện từng bước; với nghĩa bóng là bất cứ làm việc gì thì cũng phải bắt đầu từ đầu, một sự khởi đầu tốt luôn là điều then chốt cho sự thành bại của sự việc, những lý tưởng và hoài bão cao xa cần được thúc đẩy một cách vững chắc, thiết thực thì mới có thể hoàn thành được những nhiệm vụ đã đặt ra.

Leave a Comment