Thiên hạ đại đồng

“Thiên hạ đại đồng” có xuất xứ từ Lễ ký, miêu tả về một thế giới lý tưởng mà con người theo đuổi, đại diện cho mong ước tốt đẹp của nhân loại hướng tới xã hội văn minh, tức thiên hạ là một nhà, mọi người đều bình đẳng với nhau, thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau.

Cùng với thời đại đổi thay, quan niệm này đã hoà nhập vào tư tưởng chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ và hội nhập văn hoá, v.v. trong phạm vi toàn cầu.

Leave a Comment