Chuyển biến Vô Thức thành Ý Thức để làm người với một tấm lòng Bao Dung

Trong mọi môi trường sinh hoạt hiện nay của xã hội, con người đang bị ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin