10 thách thức lớn chúng ta sẽ phải đối mặt vào năm 2050

Ảnh: BBC Future AI, biến đổi gene, già hóa dân số, mực nước biển dâng… ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin