Công nghệ lợi dụng tâm trí của chúng ta như thế nào?

“Việc đi lừa người khác luôn dễ hơn việc thuyết phục người ta rằng họ ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin