11 dấu hiệu kẻ cầu toàn

Bạn Có Theo Chủ Nghĩa Hoàn Hỏa? Sau đây là 11 dấu hiệu tự đánh ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin