Ngôn tất tín, hành tất quả

“Ngôn tất tín, hành tất quả (đã nói là phải giữ lời, đã làm là phải có hiệu quả)” có xuất xứ từ Luận ngữ, có nghĩa là nói lời nhất định phải giữ chữ tín, làm việc thì nhất định phải có hiệu quả. Khi sử dụng câu thuật ngữ này, hậu thế thường nhấn mạnh một người nên coi trọng chữ tín, làm việc đến nơi đến chốn, không những phải thực hiện lời hứa mà lời nói phải đi đôi với hành động.

Leave a Comment