Ngô nhật tam tỉnh ngô thân.

“Ngô nhật tam tỉnh ngô thân (mỗi ngày tự kiểm điểm ba lần)” có xuất xứ từ Luận ngữ, ý chỉ mỗi ngày tự kiểm điểm, xem xét lại bản thân mình nhiều lần để phát hiện những khuyết điểm và bù đắp những khiếm khuyết của mình. Nho gia cho rằng việc xác định đức hạnh được quyết định bởi những nỗ lực và theo đuổi của bản thân, do vậy phải luôn tự kiểm điểm những lời nói và suy nghĩ của mình và coi đây là phương pháp cơ bản để tu dưỡng đạo đức.

Leave a Comment