Lữ tài hiệp hôn

Lữ Tài Phu Thê

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 1 KHẢM

(BÁT TỰ: THẤT ĐOÀI)

Phi Cung | Thê mạng Bát trạch Bát tự Nhận Xét
Vợ Càn Du hồn· Sanh khí o 7 phần tốt
Vợ Khảm Phục vì o Ngũ quỷ· 3 phần tốt
Vợ Cấn Ngũ quỷ· Tuyệt thế· Thứ hung
Vợ Chấn Thiên y o Tuyệt mạng· 3 phần tốt
Vợ Tốn Sanh khí o Du hồn· 7 phần tốt
Vợ Ly Phước đức o Thiên y o 10 phần tốt
Vợ Khôn Tuyệt mạng· Phước đức o 3 phần tốt
Vợ Đoài Tuyệt thế· Quy hồn o 6 phần tốt

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 2 KHÔN

(BÁT TỰ: BÁT CẤN)

Phi Cung | Thê mạng Bát trạch Bát tự Nhận Xét
Vợ Càn Phước đức o Phước đức o 10 phần tốt
Vợ Khảm Tuyệt mạng· Thiên y o 3 phần tốt
Vợ Cấn Sanh khí o Quy hồn o 9 phần tốt
Vợ Chấn Tuyệt thế· Du hồn· Hạ kiết
Vợ Tốn Ngũ quỷ· Tuyệt mạng· Đại hung
Vợ Ly Du hồn· Ngũ quỷ· Thứ hung
Vợ Khôn Quy hồn o Sanh khí o 9 phần tốt
Vợ Đoài Thiên y o Tuyệt thế· 7 phần tốt

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 3 CHẤN

(BÁT TỰ: CỮU LY)

Phi Cung | Thê mạng Bát trạch Bát tự Nhận Xét
Vợ Càn Ngũ quỷ· Tuyệt mạng· Đại hung
Vợ Khảm Thiên y o Tuyệt thế· 7 phần tốt
Vợ Cấn Du hồn· Ngũ quỷ· Thứ hung
Vợ Chấn Quy hồn o Sanh khí o 9 phần tốt
Vợ Tốn Phước đức o Phước đức o 10 phần tốt
Vợ Ly Sanh khí o Quy hồn o 9 phần tốt
Vợ Khôn Tuyệt thế· Du hồn· Thứ hung
Vợ Đoài Tuyệt mạng· Thiên y o Hạ kiết

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 4 TỐN

(BÁT TỰ: NHẤT KHẢM)

Phi Cung | Thê mạng Bát trạch Bát tự Nhận Xét
Vợ Càn Tuyệt thế· Du hồn· Nửa tốt nửa xấu
Vợ Khảm Sanh khí o Quy hồn o 9 phần tốt
Vợ Cấn Tuyệt mạng· Thiên y o Hạ kiết
Vợ Chấn Phước đức o Phước đức o 10 phần tốt
Vợ Tốn Quy hồn o Sanh khí o 9 phần tốt
Vợ Ly Thiên y o Tuyệt thế· 7 phần tốt
Vợ Khôn Ngũ quỷ· Tuyệt mạng· Đại hung
Vợ Đoài Du hồn· Ngũ quỷ· Thứ hung

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH NGŨ TRUNG KHÔN

(BÁT TỰ: NHÌ KHÔN)

Phi Cung | Thê mạng Bát trạch Bát tự Nhận Xét
Vợ Càn Phước đức o Tuyệt thế· 7 phần tốt
Vợ Khảm Tuyệt mạng· Tuyệt mạng· Đại hung
Vợ Cấn Sanh khí o Sanh khí o 10 phần tốt
Vợ Chấn Tuyệt thế· Ngũ quỷ· Thứ hung
Vợ Tốn Ngũ quỷ· Thiên y o 6 phần tốt
Vợ Ly Du hồn· Du hồn· Nửa tốt nửa xấu
Vợ Khôn Quy hồn o Quy hồn o 7 phần tốt
Vợ Đoài Thiên y o Phước đức o 10 phần tốt

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 6 CÀN

(BÁT TỰ: TAM CHẤN)

Phi Cung | Thê mạng Bát trạch Bát tự Nhận Xét
Vợ Càn Quy hồn o Thiên y o 9 phần tốt
Vợ Khảm Du hồn· Phước đức o 8 phần tốt
Vợ Cấn Thiên y o Du hồn· 8 phần tốt
Vợ Chấn Ngũ quỷ· Quy hồn o 5 phần tốt
Vợ Tốn Tuyệt thế· Tuyệt thế· Nửa tốt nửa xấu
Vợ Ly Tuyệt mạng· Sanh khí o 4 phần tốt
Vợ Khôn Phước đức o Ngũ quỷ· 7 phần tốt
Vợ Đoài Sanh khí o Tuyệt mạng· 5 phần tốt

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 7 ĐOÀI

(BÁT TỰ: TỨ TÔN)

Phi Cung | Thê mạng Bát trạch Bát tự Nhận Xét
Vợ Càn Sanh khí o Ngũ quỷ· 7 phần tốt
Vợ Khảm Tuyệt thế· Sanh khí o 6 phần tốt
Vợ Cấn Phước đức o Tuyệt mạng· 4 phần tốt
Vợ Chấn Tuyệt mạng· Tuyệt thế· Đại hung
Vợ Tốn Du hồn· Quy hồn o 5 phần tốt
Vợ Ly Ngũ quỷ· Phước đức o 6 phần tốt
Vợ Khôn Thiên y o Thiên y o 10 phần tốt
Vợ Đoài Quy hồn o Du hồn· 6 phần tốt

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 8 CẤN

(BÁT TỰ: NHỊ KHÔN)

Phi Cung | Thê mạng Bát trạch Bát tự Nhận Xét
Vợ Càn Thiên y o Tuyệt thế· 6 phần tốt
Vợ Khảm Ngũ quỷ· Tuyệt mạng· Đại hung
Vợ Cấn Quy hồn o Sanh khí o 9 phần tốt
Vợ Chấn Du hồn· Ngũ quỷ· Thứ hung
Vợ Tốn Tuyệt mạng· Thiên y o 4 phần tốt
Vợ Ly Tuyệt thế· Du hồn· Hung=kiết
Vợ Khôn Sanh khí o Quy hồn o 9 phần tốt
Vợ Đoài Phước đức o Phước đức o 10 phần tốt

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 9 LY

(BÁT TỰ: LỤC CÀN)

Phi Cung | Thê mạng Bát trạch Bát tự Nhận Xét
Vợ Càn Tuyệt mạng· Quy hồn o Thứ hung
Vợ Khảm Phước đức o Du hồn· 7 phần tốt
Vợ Cấn Tuyệt thế· Phước đức o 6 phần tốt
Vợ Chấn Sanh khí o Thiên y o 10 phần tốt
Vợ Tốn Thiên y o Ngũ quỷ· 7 phần tốt
Vợ Ly Quy hồn o Tuyệt mạng· Thứ hung
Vợ Khôn Du hồn· Tuyệt thế· Hung=kiết
Vợ Đoài Ngũ quỷ· Sanh khí o 5 phần tốt

Leave a Comment