Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu sách

“Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu sách (đường mênh mông và xa xôi này, ta sẽ chịu khó tìm tòi)” có xuất xứ từ “Ly Tao” của Khuất Nguyên, với đại ý là về việc theo đuổi chân lý, đường đi phía trước vẫn còn mênh mông xa xôi, nhưng tôi sẽ bền chí bất khuất, dốc hết sức mình để theo đuổi và tìm tòi.

Leave a Comment