Kính nghiệp lạc quần

“Kính nghiệp lạc quần” có xuất xứ từ Lễ ký, ý chỉ chăm chỉ, kính cẩn với sự việc của mình, chung sống hài hòa với những người xung quanh. “Nghiệp” vốn là chỉ học hành, cũng có thể được hiểu là nghề nghiệp, công việc và phận sự của mình; “quần” vốn là chỉ bạn học, bạn bè, cũng có thể được hiểu là một nhóm hoặc xã hội. “Kính nghiệp” nhấn mạnh tính chất nghiệp vụ còn “lạc quần” thì nhấn mạnh tính chất xã hội.

Leave a Comment