Kiêm ái phi công

“Kiêm ái phi công (yêu người khác như yêu mình, phản đối chiến tranh phi nghĩa) là chủ trương cơ bản của Mặc gia. “Kiếm ái” nhấn mạnh mỗi người đều nên yêu thương người khác như yêu thương chính bản thân mình, yêu thương người nhà của người khác, người dân của nước khác như yêu thương người nhà của mình, người dân của nước mình, như vậy giữa người với người thì sẽ yêu thương lẫn nhau. Sự yêu thương này không phân biệt thân sơ xa gần và tôn ti trên dưới, là sự yêu thương bình đẳng và không có sự khác biệt. Miễn là làm được “kiêm ái” thì có thể tránh khỏi sự đánh phá và xâm phạm lẫn nhau giữa con người với con người, gia đình với gia đình và đất nước với đất nước, do đó thực hiện cùng có lợi. “Phi công” tức phản đối chiến tranh phi nghĩa. Mặc gia cho rằng sự đánh phá trái với đạo nghĩa có nguy hại nghiêm trọng, không những phá hoại nghiêm trọng những nước bị đánh phá, mà những nước phát động chiến tranh cũng sẽ phải hứng chịu thương vong nặng nề và tổn thất nghiêm trọng về tài sản, vì vậy nên cấm chiến tranh phi nghĩa.

Leave a Comment