Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ

“Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ (có người cùng chung chí hướng từ nơi xa đến thăm, chẳng mừng lắm sao)” là câu mở đầu trong cuốn Luận ngữ, ý chỉ những người cùng chung chí hướng đã hội tụ ở xung quanh mình từ các phương hướng và các nơi khác nhau, đây chẳng phải là một chuyện đáng mừng lắm sao? Người cổ đại cho rằng muốn làm nên một việc đặc biệt là muốn làm nên một việc lớn thì cần phải có những người cùng chung chí hướng. Chỉ có làm việc cùng những người bạn cùng chung chí hướng thì mới là điều hạnh phúc, mới khiến cho việc làm có giá trị.

Leave a Comment