Học như cung nỗ, tài như tiễn tộc

“Học như cung nỗ, tài như tiễn tộc (học thức như cung nỏ, tài năng như đầu tên)” có xuất xứ từ Tục thi phẩm – Thượng thức của Viên Mai, nhà phê bình thơ ca thời nhà Thanh, với đại ý là học thức giống như cung nỏ, tài năng giống như đầu tên, học thức quyết định tài năng, giống như cung nỏ định hướng cho mũi tên rồi bắn ra thì mới có thể bắn vào hồng tâm. Bất kể là đọc tác phẩm của người khác hay là tự mình sáng tác, trình độ học thức cao thấp và nông sâu đều ảnh hưởng trực tiếp đến trình độ thưởng thức và hiệu quả sáng tác. Do vậy, trong học tập thường ngày, chúng ta cũng phải rèn giũa để có được những kiến thức dồi dào vững chắc, như vậy mới có thể sử dụng tốt hơn tài năng của mình để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ.

Leave a Comment