Học hỏi và tham khảo lẫn nhau

Học hỏi và tham khảo lẫn nhau là chỉ học hỏi và tham khảo lẫn nhau, lấy dài bù ngắn, cùng nhau phát triển trên cơ sở tôn trọng những sự khác biệt như tính đa dạng của nền văn minh, tính đa dạng của đường lối và trình độ phát triển không đồng đều, v.v. Học hỏi và tham khảo lẫn nhau là yêu cầu bản chất trong sự phát triển của nền văn minh, nên được thực hiện một cách đồng đẳng, bình đẳng, đa nguyên và đa chiều, chứ không phải cưỡng chế, bắt buộc, đơn nhất và một chiều. Các nước nên phá vỡ rào cản giao lưu văn hoá với tấm lòng rộng lớn, hấp thụ chất dinh dưỡng của các nền văn minh khác với thái độ tiếp thu mọi cái hay dở, thúc đẩy các nền văn minh cùng nhau tiến về phía trước trong sự giao lưu và tham khảo lẫn nhau.

Leave a Comment