Hoà nhi bất đồng

“Hoà nhi bất đồng (hoà đồng nhưng không đồng nhất)” có xuất xứ từ Luận ngữ, ý chỉ người quân tử có thể chung sống hài hoà với người khác nhưng lại không a dua theo người khác một cách mù quáng. “Đồng” và “hoà” là hai thái độ khác nhau để đối xử với các nhóm người xã hội. “Đồng” là chỉ gạt bỏ sự khác biệt giữa các sự vật, “hoà” thì có nghĩa là chấp nhận sự khác biệt giữa các sự vật.

Leave a Comment