Hậu tích bạc phát

Hậu tích bạc phát (tích luỹ nhiều, dùng ít một) tức là tích luỹ một cách đầy đủ rồi bỏ ra từng ít một, thường dùng để chỉ việc nghiên cứu khoa học hoặc sáng tác văn nghệ, v.v. trước hết phải tiếp thu rộng rãi những kiến thức và thành quả sẵn có của người đi trước, để khi nào tích luỹ được nhiều và nền tảng vững chắc thì mới từng bước thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc sáng tác văn nghệ, cố gắng đưa ra những kiến giải độc đáo hoặc thực hiện sáng tạo trên cơ sở của người đi trước. Cũng dùng để chỉ một quốc gia, một doanh nghiệp từng bước bắt đầu thể hiện sức mạnh, sức sáng tạo của mình và mở ra cục diện mới, v.v. qua sự tích luỹ lâu dài trong một lĩnh vực hoặc một phượng diện nào đó. Với nội hàm cốt lõi là bất cứ làm việc gì cũng không thể mong muốn thành công ngay, cần chú trọng tích luỹ, chuẩn bị đầy đủ thì mới có thể làm tốt công việc.

Leave a Comment