Hậu đức tải vật.

“Hậu đức tải vật (đức dày nâng đỡ vạn vật)” có xuất xứ từ Chu dịch, ý chỉ người nên lấy đức tính rộng lượng để nâng đỡ vạn vật hoặc người khác trong thiên hạ. “Hậu đức tải vật” thể hiện sự theo đuổi của người xưa về sự tu dưỡng đạo đức của bản thân và sự thống nhất hài hoà giữa con người với tự nhiên và xã hội.

Leave a Comment