Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại

“Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại (biển nạp trăm sông, chứa được mới lớn)” có xuất xứ từ một câu đối dùng để răn mình của anh hùng dân tộc Lâm Tắc Từ, có nghĩa là phải có tấm lòng rộng rãi và đức tính bao dung như biển cả có thể dung nạp sông suối nhiều vô kể. Quan niệm này là một sự tự giác về mặt đạo đức để xử lý một cách khéo léo mối quan hệ với người khác và mưu cầu xã hội hài hoà trên cơ sở chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của cá thể và xã hội, nhưng lại không phải là cố tình dung túng hoặc thoả hiệp vô nguyên tắc. Câu này nhắc nhở người ta rằng khi lập thân xử thế nhất là khi làm quan và quản lý đất nước, phải có tấm lòng rộng mở, vui lòng lắng nghe các loại ý kiến, đối xử với sự vật khác nhau một cách khoan dung, giống như biển cả dung nạp sông suối nhiều vô kể, chỉ có như vậy thì mới có thể vun đắp nên phẩm cách vĩ đại, làm nên sự nghiệp vĩ đại.

Leave a Comment