Đọc vạn quyển thư, hành vạn lý lộ

Đọc vạn quyển thư, hành vạn lý lộ (đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường) có xuất xứ từ Hoạ thiền thất tuỳ bút của Đổng Kỳ Xương, có nghĩa là phải chăm chỉ đọc sách, cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về những kiến thức trong sách đọc, nắm bắt kinh nghiệm gián tiếp; đồng thời phải cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với thực tế, làm phong phú trải nghiệm của bản thân, mở rộng tầm nhìn, tăng thêm kiến thức. Chỉ có kết hợp lý luận với thực tế, kết hợp kinh nghiệm gián tiếp với kinh nghiệm trực tiếp thì mới có thể vừa có tài năng và học thức thực sự, vừa có thể áp dụng những kiến thức đã học được vào việc vận dụng.

Leave a Comment