Đọc Văn Chương xem như tiểu thuyết


Nhân sinh phong phú nên có góc nhìn bi quan, lạc quan, chủ quan và khách quan

Văn chương cho ta thấy góc nhìn cổ kim của người khác, thường có nhiều sự thật khác nhau.

Xuyên qua không gian, thời gian, vượt qua thế giới hiện thực đến huyền huyễn, phù thủy, ma thuật cả thời cổ đại. Không có giới hạn!

Sống nhiều hơn một cuộc đời, hãy đọc văn chương

Leave a Comment