Độc học nhi vô hữu, tắc cô lậu nhi quả văn

“Độc học nhi vô hữu, tắc cô lậu nhi quả văn (học một mình mà không học cùng bạn bè, thì sẽ có kiến thức nông cạn)” có xuất xứ từ Lễ ký, có nghĩa là học một mình mà không dùi mài học vấn cùng bạn bè, thì sẽ có hiểu biết hạn hẹp và kiến thức nông cạn, dẫn đến thất bại trong giáo dục; chỉ có học hỏi lẫn nhau, lấy dài bù ngắn trong việc học thì giáo dục mới có thể thành công được. Trên thực tế, cùng bạn bè dùi mài và thảo luận học vấn cũng là một đặc điểm lớn trong lý luận giáo dục Nho học truyền thống của Trung Quốc, Nho gia luôn cho rằng học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau là nhân tố quan trọng trong việc tăng thêm sự hiểu biết và tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức.

Leave a Comment