Chính khí hạo nhiên

“Hạo nhiên chi khí (chính khí hạo nhiên)” có xuất xứ từ Mạnh Tử, dùng để chỉ người đọc sách, có khí phách cương trực mạnh mẽ mà tràn đầy trong sự sống, là một khí phách hùng mạnh, vững bền, phù hợp với đạo nghĩa, được phát ra từ bên trong đến bên ngoài.

Leave a Comment