Cách vật trí tri

“Cách vật trí tri (nghiên cứu đến cùng để hiểu về sự vật)” có xuất xứ Đại học, thể hiện một tinh thần suy xét và nghiên cứu vấn đề tường tận, được gọi là “Tám điều” trong Đại học cùng với thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cách vật trí tri với hàm nghĩa cơ bản là dùng những kiến thức mà mình học được để phân tích và phán đoán những nhân vật và sự vật xung quanh, từ đó xây dựng nên thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Có nghĩa bóng là hiểu được “bản tâm (tâm tư nguyện vọng của mình)”, phân biệt được phải trái thật giả, và hiểu bản thân nhiều hơn khi cư xử với những người và sự vật xung quanh, tìm được vị trí thích hợp hơn cho bản thân mình.

Leave a Comment