Bất hoạn quả như hoạn bất quân, bất hoạn bần như hoạn bất an

“Bất hoạn quả như hoạn bất quân, bất hoạn bần như hoạn bất an (không lo thiếu mà lo không công bằng, không lo nghèo mà lo không yên ổn)” có xuất xứ từ Luận ngữ, với đại ý là đối với một quốc gia, không cần lo về việc không có nhiều đất đai, tài sản và dân số, mà nên lo cho việc tài sản xã hội phân phối không đồng đều và cuộc sống nhân dân không yên ổn.

Leave a Comment