Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi

“Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi (học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng rõ, làm cho hết sức )” có xuất xứ từ Trung dung. Bác học tức là học cho rộng; thẩm vấn tức là hỏi cho kỹ, đặt câu hỏi đúng nơi; thận tư tức là chịu khó suy nghĩ cẩn thận; minh biện tức là phân biệt cho sáng rõ; đốc hành tức là dùng những kiến thức đã có được và những tư tưởng đã hình thành từ việc học tập để chỉ đạo thực tiễn. Câu nói này đã xác định rõ ràng năm giai đoạn trong quá trình từ “học” đến “hành”, mà cũng là năm cấp độ tiến dần theo tuần tự.

Leave a Comment