12 Địa Chi

Ngũ Hành Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ Thổ
Dương Thân Dần Ngọ Thìn Tuất
Âm Dậu Hợi Mão Tỵ Sửu Mùi

a. Các nhóm của Địa Chi

Tứ sinh: Dần Thân Tị Hợi;

Tứ mộ: Thìn Tuất Sửu Mùi;

Tứ chính: Tý Ngọ Mão Dậu.

b. Tam hợp của Địa Chi

 • Dần – Ngọ – Tuất;
 • Tị – Dậu – Sửu;
 • Thân – Tý – Thìn;
 • Hợi – Mão – Mùi.

c. Nhị hợp của Địa Chi

 • Tý hợp Sửu;
 • Tình hợp Dậu;
 • Dần hợp Hợi;
 • Tị hợp Thân;
 • Mão hợp Tuất;
 • Ngọ hợp Mùi.

d. Xung nhau của Địa Chi

 • Tý xung với Ngọ;
 • Tỵ xung với Hợi;
 • Mão xung với Dậu;
 • Thìn xung với Tuất;
 • Dần xung với Thân;
 • Sửu xung với Mùi.

Leave a Comment